Štipendije

Štipendije

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendijeizvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno.

Hkrati pa želi sklad na enem mestu predstaviti tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.

·        Zoisove štipendije

·        Kadrovske štipendije

·        Državne štipendije

·        Fulbright program

·        Štipendije za izobraževanje v tujini

·        Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji

·        Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji

·        Štipendije državnih organov

·        Občinske štipendije

·        Nagrade za trajnostni razvoj

Povezava do njihove spletne strani je:  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

Državne štipendije

 

Državne štipendije so nadomestile prejšnje republiške štipendije, ki jih je do leta 2007 podeljeval Zavod RS za zaposlovanje.

Od spremembe zakonodaje na področju štipendiranja dalje državne štipendije dodeljujejo Centri za socialno delo.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Če želijo biti do štipendije upravičeni od januarja 2014, morajo vloge oddati v decembru 2013.

Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

 

Zoisove štipendije

 

Zoisove štipendije Slovenija dodeljuje že od leta 1986 z namenom odkrivanja in spodbujanja razvoja nadarjenih otrok že v začetku poklicne poti. Prvotno je Zoisove štipendije urejal Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje Zoisove štipendije dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip). Nova zakonodaja omogoča pridobitev Zoisove štipendije v celotnem obdobju izobraževanja, kar je bilo prej praktično nemogoče.

Sklad Zoisove štipendije dodeljuje novim štipendistom in tistim obstoječim Zoisovim štipendistom, ki so bili v preteklem letu Zoisovi štipendisti Zavoda za zaposlovanje in v tekočem letu prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja.

Sklad v juniju vsako leto objavi poziv za vložitev vlogo za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok prijave je za dijake v začetku septembra in za študente v začetku oktobra. Vlogo morajo vsako leto pravočasno oddati vsi, ki želijo prejemati štipendijo.

Izpolnjeni splošni in posebni pogoji zadostujejo za nadaljnje prejemanje štipendije. Vloge novih vlagateljev pa se še razvrščajo, štipendija pa se dodeli tistim, ki se v postopku uvrstijo više glede na razpoložljiva sredstva.

 

Pregled meril (mej) za pridobitev štipendije v posameznem šolskem oziroma študijskem letu:

 

Skupina:

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

Skupina za osnovne šole, ki kandidira po uspehu

4,87

4,91

4,92

5,00

5,00

5,00

Skupina za izjemne dosežke v osnovni šoli

15

10

10

100

15

12,5

Skupina za srednje šole, ki kandidira po uspehu

4,92

4,75

4,78

4,85

4,91

5,00

Skupina za zlate maturante

30

30

30

30

30

30

Skupina za izjemne dosežke v srednji šoli

40

15

60

45

10

20

Skupina za višje in visoke šole, ki kandidira po uspehu

9,43

9,45

9,62

9,75

9,72

9,76

Skupina top 5 %

1,14

1,18

1,23

1,26

1,26

1,26

Skupina za izjemne dosežke v višji ali visoki šoli

5

5

5

15

5

5

Za dodatna pojasnila se oglasite v šolski svetovalni službi (kabinet 206) ali po telefonu: 04/ 5809 453.