Zbiranje prijav za vpis v maturitetni tečaj poteka do 5. 9. 2018, v Svetovalni službi (1. nadstropje, 206). Poleg Prijave za vpis v maturitetni tečaj, je potrebno oddati spričevala 1., 2. in 3. letnika srednje šole ter dokazilo o uspešno opravljeni poklicni maturi ali zaključnem izpitu. Ob vpisu potrebujemo tudi vaš EMŠO. Vabljeni . . .

 Prijava za vpis v MT: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/maturitetni_tecaj.pdf

Dostopnost