Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I.                  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
NAZIV ZAVODA GIMNAZIJA JESENICE
Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice
Tel: (04) 5809 450, FAX: (04) 5809 470
e-pošta: info@gimjes.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ODGOVORNA URADNA OSEBA Aljoša Erman, prof., ravnatelj
DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA 13. 11. 2006
DATUM ZADNJE SPREMEMBE 7. 10. 2022
Dostopnost kataloga:    

 • spletna stran
 • v fizični obliki
http://www.gimjes.si
v tajništvu zavoda od 8. do 12. ure. V času šolskih počitnic so uradne ure posebej objavljene na šolski spletni strani.
II.               SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice, dne 22. maja 1997. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Jesenice«, ki ga je 2. septembra 2008 sprejela Vlada RS pa so bile druge rešitve in sestava sveta v ustanovitvenem aktu usklajene z zakonom. Ustanovljen je bil za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno-veljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za športni oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za evropski oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za maturitetni tečaj,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Gimnazija Jesenice si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela. Svoje dosežke izmenjujemo z drugimi šolami v državi in mednarodno preko mednarodnih projektov Izobraževanje na daljavo, Rastem s knjigo, Znanost mladini, UNICEF, e-šolstvo, MEPI,  Posodobitev gimnazijskih programov in Filmsko kulturo. Program izvaja 35 članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

 
Shema organizacije zavoda >>>
2. ORGANI ZAVODA
SVET ŠOLE Žiga Konjar – predsednik
RAVNATELJ Aljoša Erman, prof.
SVET STARŠEV Bojan Erjavec – predsednik
2.1 STROKOVNI ORGANI
UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor Gimnazije Jesenice sestavljajo vsi strokovni

delavci šole

RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIKI PO ODDELKIH

1.A –  Katarina Trontelj

1.B –  Darja Šatej

1.C –  Tatjana Mulej

1.Š –  Boštjan Modrijan

2.A – Tina Mulec

2.B – Mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

2.Š – Žiga Konjar

3.A – Nada Legat

3.B – Barbara Leban

3.Š – Marija Medja

4.A – Nataša Meglič

4.B – Renata Bok Zelenjak

4.Š – Bojana Martinčič

MT – Tatjana Sitar

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo  strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o

njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.
Aktiv učiteljev slovenščine
Aktiv učiteljev angleščine in italijanščine
Aktiv učiteljev nemščine
Aktiv učiteljev matematike in informatikeAktiv učiteljev geografije in zgodovine
Aktiv učiteljev naravoslovja (fizike, kemije in biologije)

Aktiv učiteljev sociologije, filozofije in psihologije
Aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti

Aktiv učiteljev športne vzgoje

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
PRISTOJNA OSEBA Ravnatelj:
Aljoša Erman, prof.
Tel: (04) 5809 450
(04) 5809 456    

e-pošta: aljosa.erman@gimjes.si, info@gimjes.si.

4. POVEZAVE  NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

 Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

Druge povezave na državne registre:

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto: https://www.gimjes.si/ijz-letni-delovni-nacrt/

Šolske publikacije: https://www.gimjes.si/solske-publikacije/

Šolski koledar: https://www.gimjes.si/ijz-solski-koledar/

Poslovni in finančni načrt:  https://www.gimjes.si/ijz-financni-nacrt

Poročilo o delu za posamezno šolsko leto: https://www.gimjes.si/ijz-porocilo-o-delu/

Letno poročilo: https://www.gimjes.si/ijz-letno-porocilo/ 

Interni pravilniki in poslovniki organov šole: http://www.gimjes.si/pravilniki/

Šolske kronike: https://www.gimjes.si/solska-kronika/

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 1. VPIS DIJAKOV V 1. LETNIK
 2. POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
 3. NAPREDOVANJE UČITELJEV V NAZIVE IN DELAVCEV ŠOLE V PLAČNE RAZREDE
 4. IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
 5. VPIS DIJAKOV IZ DRUGIH ŠOL
 6. PREŠOLANJE DIJAKOV NA DRUGE ŠOLE
 7. OBRAVNAVE DIJAKOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI
8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod z njimi ne razpolaga.

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV
Zavod nima drugih zbirk.
10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ   JAVNEGA ZNAČAJA
 • SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
 • PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
 • PRAVILNIK O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI NA GIMNAZIJI JESENICE
 • NAVODILA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
 • POSLOVNIK SVETA ŠOLE
 • POSLOVNIK SVETA STARŠEV
 • POSLOVNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
 • POSLOVNIK DIJAŠKE SKUPNOSTI
 • PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH
 • PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH
 • URNIK
 • ŠOLSKA PUBLIKACIJA
 • KRONIKA GIMNAZIJE JESENICE
 • OSTALI INTERNI AKTI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI UREJA PODROČJE ŠOLSTVA
III.     NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OPIS DOSTOPA
 • dostopnost kataloga: http://www.gimjes.si/katalog-ijz/
 • fizična oblika: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, Jesenice v tajništvu zavoda od 7. do 13. ure
 • v času šolskih počitnic so uradne ure posebej najavljene na šolski spletni strani.
IV.    STROŠKOVNIK POSREDOVANJA JAVNIH INFORMACIJ (17. člen Uredbe, Ur. list RS, št. 24/16)

Šola lahko prosilcu za informacije značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku, če skupni stroški presegajo 10 EUR. Cene so brez DDV.

 • ena stran fotokopije formata A4 – 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije formata A3 – 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije večjega formata – 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije formata A4 – 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije formata A3 – 1,25 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na eni disketi – 1,25 EUR,
 • posnetek na eni videokaseti – 4,17 EUR,
 • posnetek na eni avdio kaseti – 2,09 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 0,13 EUR,
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 1,25 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 EUR,
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,13 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Če stroški presegajo 80 EUR (z vključenim DDV), lahko šola od prosilca zahteva prehodni polog v višini predvidenih dejanskih stroškov.  V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek.

V.    UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Ravnatelj Aljoša Erman, prof., Gimnazija Jesenice, 04 5809 456, Info@gimjes.si

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov: Aljoša Erman, prof., ravnatelj

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov: Saša Kocjančič, povop@sckr.si

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov Šola za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev in dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne podatke učencev in dijakov ter staršev oziroma skrbnikov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

 • uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce; – podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;
 • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,
 • upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex – 32016R0679 – SL).

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju organizacijskih enot zavoda (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo eno šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

 • zbiramo za čas šolanja in veljajo do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

Kako uporabljamo zbrane podatke

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

Hranjenje zbranih podatkov

Zbrane (vaše) podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice ali mail naslov šole: Info@gimjes.si.

VI.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 1. ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV
 2. ŠTEVILO MATURANTOV
 3. ŠTEVILO ZAPOSLENIH
 4. ŠOLSKI KOLEDAR
Dostopnost