Pravilniki

Zakonodaja na državnem nivoju:

1. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
1.1. Šolska pravila Gimnazije Jesenice
1.2. Šolska pravila ocenjevanja

1.3  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
1.3. Pravilnik o podeljevanju zlatega znaka Gimnazije Jesenice
1.4. Merila in postopek za podeljevanje priznanj dijakinjam in dijakom Gimnazije Jesenice
1.5. Pravila o dežurstvu dijakov Gimnazije Jesenice
1.6. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status športnika
      Vloga za dodelitev statusa športnika
1.7. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status kulturnika
1.8. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status raziskovalca
1.9. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status dijaka tekmovalca v znanju
1.10. Športni oddelek
Pravilnik o kategorizaciji v športnih oddelkih
      Pravilnik o opravičevanju športnih izostankov
      Pravilnik o obveznostih in prilagoditvah učnih obveznosti dijakov-športnikov
      Pravilnik o prehajanju dijakov – športnikov v višji letnik

      – Vloga za dodelitev statusa 

      Izjava o pisanju dodatnih/naknadnih ocenjevanj znanja
1.11. Navodila za uporabo osebnega dvigala
1.12. Pravila šolske prehrane
1.13. Video nadzor
       Sklep o video nadzoru
       Pravilnik o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu
1. 13. Pravilnik o organizaciji in izvedbi obveznih izbirnih vsebin
1.14. Pravila za varno izvedbo dejavnosti
       – Pravice in dolznosti organizatorjev in udlezencev strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobrazevalnih_dejavnosti
1.15. Požarni red
1.16. Pravilnik o uporabi športne dvorane
1.17. Pravila pri opravljanju laboratorijskih vaj iz kemije
1.18. Pravila obnašanja v računalnici
1.19. Knjižnični red
1.20. Pravila obnašanja v jedilnici

2. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
2.1. Pravilnik o ocenjevanju znanja na Gimnaziji Jesenice
2.2. Matura
      Pravila pri organizaciji in izvedbi mature
      Pravilnik o notranjem nadzoru izpitne tajnosti na maturi

      – Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih
      Navodila za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in v nepredvidenih okoliščinah

3. Zakon o gimnazijah

4. Poslovnik Sveta šole
5. Poslovnik Sveta staršev
6. Šolski sklad
      – Sklep o ustanovitvi
      – Pravila
7. Poslovnik Dijaške skupnosti
8. Pravilnik o določanju najboljšega razreda
9. SARS-Covid –
Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov

Šolska pravila in Šolski pravilnik o ocenjevanju so v postopku sprejemanja sprememb in dopolnil.
Nova pravilnika bosta objavljena 27. 9. 2019