Pravilniki

 

Zakonodaja na državnem nivoju:

 1. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
 2. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
 3. Zakon o gimnaziji
 4. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah
 5. Matura

        Pravila pri organizaciji in izvedbi mature
        Pravilnik o notranjem nadzoru izpitne tajnosti na maturi

        – Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih
        Navodila za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in v nepredvidenih okoliščinah

Interni pravilniki na Gimnaziji Jesenice:

1.1. Šolska pravila Gimnazije Jesenice

1.2. Pravilnik o ocenjevanju znanja na Gimnaziji Jesenice
         – Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja v času izobraževanja na daljavo
         – Pravilnik o določanju najboljšega razreda
         – Merila in postopek za podeljevanje priznanj dijakinjam in dijakom Gimnazije Jesenice

1.3. Pravila o dežurstvu dijakov Gimnazije Jesenice

1.4. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status športnika

      Vloga za dodelitev statusa športnika

1.5. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status kulturnika

1.6. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status raziskovalca

1.7. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status dijaka tekmovalca v znanju

1.8. Športni oddelek

      – Pravilnik o kategorizaciji v športnih oddelkih
      Pravilnik o opravičevanju športnih izostankov
      Pravilnik o obveznostih in prilagoditvah učnih obveznosti dijakov-športnikov

      – Vloga za dodelitev statusa 

      Izjava o pisanju dodatnih/naknadnih ocenjevanj znanja

1.9. Navodila za uporabo osebnega dvigala

1.10. Pravila šolske prehrane

1.11. Organizacija tople malice

1.12. Video nadzor
       Sklep o video nadzoru
       Pravilnik o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu

1. 13. Pravilnik o organizaciji in izvedbi obveznih izbirnih vsebin

1. 14. Pravila za varno izvedbo dejavnosti
       – Pravice in dolznosti organizatorjev in udlezencev strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobrazevalnih_dejavnosti

1.15. Požarni red

1.16. Pravilnik o uporabi športne dvorane

1.17. Pravila pri opravljanju laboratorijskih vaj iz kemije

1.18. Pravila obnašanja v računalnici

1.19. Knjižnični red

1.20. Pravila obnašanja v jedilnici

2. Varovanje osebnih podatkov
    –  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
    –  Evidenca dejavnosti obdelave

 

3.  Organi šole

3.1.Svet šole
       – Poslovnik Sveta šole
       – Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svetu šole
       – Pravilnik o podeljevanju zlatega znaka Gimnazije Jesenice

3.2. Poslovnik Sveta staršev

3.3. Šolski sklad
      – Sklep o ustanovitvi
      – Pravila

3.4. Poslovnik Dijaške skupnosti


4. SARS-Covid –
Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov

5.Aneks k šolskim pravilom

 

Dostopnost