Pravilniki

Zakonodaja na državnem nivoju:

1. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

1.1. Šolska pravila Gimnazije Jesenice

1.2. Šolska pravila ocenjevanja

1.3  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti

1.4. Pravilnik o podeljevanju zlatega znaka Gimnazije Jesenice

1.5. Merila in postopek za podeljevanje priznanj dijakinjam in dijakom Gimnazije Jesenice

1.6. Pravila o dežurstvu dijakov Gimnazije Jesenice

1.7. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status športnika

      Vloga za dodelitev statusa športnika

1.8. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status kulturnika

1.9. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status raziskovalca

1.10. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status dijaka tekmovalca v znanju

1.11. Športni oddelek

      – Pravilnik o kategorizaciji v športnih oddelkih
      Pravilnik o opravičevanju športnih izostankov
      Pravilnik o obveznostih in prilagoditvah učnih obveznosti dijakov-športnikov
      Pravilnik o prehajanju dijakov – športnikov v višji letnik

      – Vloga za dodelitev statusa 

      Izjava o pisanju dodatnih/naknadnih ocenjevanj znanja

1.11. Navodila za uporabo osebnega dvigala

1.12. Pravila šolske prehrane

1.13. Organizacija tople malice

1.14. Video nadzor
       Sklep o video nadzoru
       Pravilnik o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu

1. 15. Pravilnik o organizaciji in izvedbi obveznih izbirnih vsebin

1.16. Pravila za varno izvedbo dejavnosti
       – Pravice in dolznosti organizatorjev in udlezencev strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobrazevalnih_dejavnosti

1.17. Požarni red

1.18. Pravilnik o uporabi športne dvorane

1.19. Pravila pri opravljanju laboratorijskih vaj iz kemije

1.20. Pravila obnašanja v računalnici

1.21. Knjižnični red

1.22. Pravila obnašanja v jedilnici

2. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

2.1. Pravilnik o ocenjevanju znanja na Gimnaziji Jesenice

2.2. Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja v času izobraževanja na daljavo

2.3. Matura
      Pravila pri organizaciji in izvedbi mature
      Pravilnik o notranjem nadzoru izpitne tajnosti na maturi

      – Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih
      Navodila za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in v nepredvidenih okoliščinah

3. Zakon o gimnazijah

4. Poslovnik Sveta šole

5. Poslovnik Sveta staršev

6. Šolski sklad
      – Sklep o ustanovitvi
      – Pravila

7. Poslovnik Dijaške skupnosti

8. Pravilnik o določanju najboljšega razreda

9. SARS-Covid –Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov

Šolska pravila in Šolski pravilnik o ocenjevanju so v postopku sprejemanja sprememb in dopolnil.
Nova pravilnika bosta objavljena 27. 9. 2019