Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike na Gimnaziji Jesenice

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije dne 22. 5. 1997. Šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Ob ustanovitvi so se na Gimnaziji Jesenice dijaki izobraževali v šestnajstih splošnih oddelkih. Februarja 2003 smo pridobili soglasje Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje gimnazijskega programa v športnem oddelku. V šolskem letu 2015/16 smo v ta oddelek vpisali trinajsto generacijo dijakov. Pomladi 2002 smo bili izbrani v projekt Evropskega oddelka v splošnih gimnazijah, ki na žalost nikoli ni postal potrjeni gimnazijski program. Leta 2004 smo pridobili soglasje za izvajanje maturitetnega tečaja. Gimnazija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem. Od leta 2006 smo vpisani v register za izobraževanje odraslih.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Gimnazije Jesenice obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na Gimnaziji Jesenice se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Gimnaziji Jesenice je Saša Kocijančič, dostopna po telefonu na številki 04 280 40 06 in po elektronski pošti na naslovu povop@sckr.si .

Starši, dijaki in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Gimnazija Jesenice obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07, 68/17 in 6/18 – ZIO-1; ZGim),
  • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 ; ZIO-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
  • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18),
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Gimnazije Jesenice, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Gimnazija Jesenice v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) Gimnazija Jesenice osebne podatke dijakov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

d) Spletna stran Gimnazija Jesenice uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu http://splet.arnes.si/izjava-o-zasebnosti/. Pravno obvestilo se prikazuje na straneh posameznih enot prek povezave v obvestilu o piškotkih, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov Gimnazija Jesenice ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam), razen v primerih, ko Gimnazija Jesenice uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora Gimnazija Jesenice v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice ali info@gimjes.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice ali info@gimjes.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Gimnazija Jesenice bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Gimnazija Jesenice podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

Dostopnost