OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Kratek opis operacije:

Prioritetno področje razvoja v projektu je uvajanje novih učinkovitih pristopov, inovativnih učnih
okolij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc dijakov, še posebej na področju bralne in
digitalne pismenosti. Pri dijakih bomo pri vseh učnih predmetih še bolj razvijali kritično mišljenje,
sposobnost reševanja problemov, kulturno zavest in izražanje.

Dostopnost