Pravilniki

 

Zakonodaja na državnem nivoju:

 1. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
 2. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
 3. Zakon o gimnaziji
 4. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah
 5. Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti
 6. Matura

        Pravila pri organizaciji in izvedbi mature
        Pravilnik o notranjem nadzoru izpitne tajnosti na maturi
        – Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih
        Navodila za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in v nepredvidenih okoliščinah

Interni pravilniki na Gimnaziji Jesenice:

1.1. Šolska pravila Gimnazije Jesenice
    – Aneks k šolskim pravilom
    – Merila in postopek za podeljevanje priznanj dijakinjam in dijakom Gimnazije Jesenice

1.2. Pravilnik o ocenjevanju znanja na Gimnaziji Jesenice
1.3. Pravila o dežurstvu dijakov Gimnazije Jesenice

1.4. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status športnika

      Vloga za dodelitev statusa športnika

1.5. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status kulturnika

1.6. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status raziskovalca

1.7. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status dijaka tekmovalca v znanju

1.8. Športni oddelek

      – Pravilnik o kategorizaciji v športnih oddelkih
      Pravilnik o opravičevanju športnih izostankov
      Pravilnik o obveznostih in prilagoditvah učnih obveznosti dijakov-športnikov

      – Vloga za dodelitev statusa 

      Izjava o pisanju dodatnih/naknadnih ocenjevanj znanja

1.9. Navodila za uporabo osebnega dvigala

1.12. Video nadzor
       Sklep o video nadzoru
       Pravilnik o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu

1. 13. Pravilnik o organizaciji in izvedbi obveznih izbirnih vsebin

1. 14. Pravila za varno izvedbo dejavnosti
       – Pravice in dolznosti organizatorjev in udlezencev strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobrazevalnih_dejavnosti

1.15. Požarni red

1.16. Pravilnik o uporabi športne dvorane

1.17. Pravila pri opravljanju laboratorijskih vaj iz kemije

1.18. Pravila obnašanja v računalnici

1.19. Knjižnični red

2. Varovanje osebnih podatkov
    –  Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti

3.Aneks k šolskim pravilom

 

Dostopnost