Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I.                  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

NAZIV ZAVODA GIMNAZIJA JESENICE
Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice
Tel: (04) 5809 450, FAX: (04) 5809 470
e-pošta: info@gimjes.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ODGOVORNA URADNA OSEBA mag. Lidija Dornig, ravnateljica
DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA 13. 11. 2006
DATUM ZADNJE SPREMEMBE 8. 5. 2019
Dostopnost kataloga:

 • spletna stran
 • v fizični obliki

 

http://www.gimjes.si
v tajništvu zavoda od 8. do 12. ure

 

 

II.               SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice, dne 22. maja 1997. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Jesenice«, ki ga je 2. septembra 2008 sprejela Vlada RS pa so bile druge rešitve in sestava sveta v ustanovitvenem aktu usklajene z zakonom. Ustanovljen je bil za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javno-veljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za športni oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za evropski oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za maturitetni tečaj,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Gimnazija Jesenice si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela. Svoje dosežke izmenjujemo z drugimi šolami v državi in mednarodno preko mednarodnih projektov Izobraževanje na daljavo, Rastem s knjigo, Znanost mladini, UNICEF, e-šolstvo, MEPI,  Posodobitev gimnazijskih programov in Filmsko kulturo. Program izvaja 35 članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

Shema organizacije zavoda >>>

 

2. ORGANI ZAVODA
SVET ŠOLE Irena Oblak – predsednica
RAVNATELJ mag. Lidija Dornig
SVET STARŠEV Sandra Bogataj – predsednica
2.1 STROKOVNI ORGANI

 

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor Gimnazije Jesenice sestavljajo vsi strokovni

delavci šole

RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIKI PO ODDELKIH

1.A – Tina Mulec

1.B – Veronika Žnidaršič

1.C – Andreja Kosem Dvoršak

1.Š – Žiga Konjar

2.A – Nada Legat

2.B – Natalija Bohinc Zaveljcina

2.C – Barbara Hudovernik

2.Š – Marija Medja

3.A – Darja Šatej

3.B – Marija Palovšnik

3.Š – Bojana Martinčič

4.A – Mirjam Martinuč Bernard

4.B – Nataša Meglič

4.C – Tatjana Sitar

4.Š – Boštjan Modrijan

MT – Darja Svetina

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo  strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o

njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.
Aktiv učiteljev slovenščine
Aktiv učiteljev angleščine in italijanščine
Aktiv učiteljev nemščine
Aktiv učiteljev matematikeAktiv učiteljev geografije in zgodovine
Aktiv učiteljev kemije in biologijeAktiv učiteljev fizike in informatike
Aktiv učiteljev sociologije, filozofije in psihologije
Aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnostiAktiv učiteljev športne vzgoje

 

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

 

PRISTOJNA OSEBA Ravnateljica:
mag. Lidija Dornig
Tel: (04) 5809 450
(04) 5809 456
e-pošta: ravnatelj@s-gimjes.kr.mss.edus.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

4. POVEZAVE  NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

 

– državni register predpisov

http://www.pisrs.si/Pis.web/

http://www.uradni-list.si/main.cp2

 

– predpisi EU

http://ec.europa.eu/legislation/index_sl.htm

 

 

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 

– Letni delovni načrt zavod za posamezno šolsko leto

– Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto

– Poročilo o delu za posamezno šolsko leto

– Finančni načrt za posamezno koledarsko leto

– Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto

 

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 1. VPIS DIJAKOV V 1. LETNIK
 2. POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
 3. NAPREDOVANJE UČITELJEV V NAZIVE IN DELAVCEV ŠOLE V PLAČNE RAZREDE
 4. IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
 5. VPIS DIJAKOV IZ DRUGIH ŠOL
 6. PREŠOLANJE DIJAKOV NA DRUGE ŠOLE
 7. OBRAVNAVE DIJAKOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI
8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod z njimi ne razpolaga.

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV

 

10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ   JAVNEGA ZNAČAJA
 • SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
 • PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
 • PRAVILNIK O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI NA GIMNAZIJI JESENICE
 • NAVODILA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
 • POSLOVNIK SVETA ŠOLE
 • POSLOVNIK SVETA STARŠEV
 • POSLOVNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
 • POSLOVNIK DIJAŠKE SKUPNOSTI
 • PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH
 • PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH
 • URNIK
 • ŠOLSKA PUBLIKACIJA
 • KRONIKA GIMNAZIJE JESENICE
 • OSTALI INTERNI AKTI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI UREJA PODROČJE ŠOLSTVA
III.     NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

OPIS DOSTOPA

 

 • spletna stran: http://www.gimjes.si
 • fizična oblika: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, Jesenice

 

IV.    STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja se zaračuna skladno z enotnim stroškovnikom, objavljenim v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. ( http://www.pisrs.si/Pis.web/ ).

V.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 1. ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV
 2. ŠTEVILO MATURANTOV
 3. ŠTEVILO ZAPOSLENIH
 4. ŠOLSKI KOLEDAR