Katalog inf. javnega značaja

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I.                  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

NAZIV ZAVODA

GIMNAZIJA JESENICE
Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice
Tel: (04) 5809 450, FAX: (04) 5809 470
e-pošta: info@gimjes

ODGOVORNA URADNA OSEBA

mag. Lidija Dornig, ravnateljica

DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA

13. 11. 2006

DATUM ZADNJE SPREMEMBE

15. 10. 2010

Dostopnost kataloga:

 • spletna stran
 • v fizični obliki

 

http://www.gimjes.si
v tajništvu zavoda od 8. do 12. ure

 

 

II.               SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice, dne 22. maja 1997. Ustanovljen je bil za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za športni oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za evropski oddelek,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za maturitetni tečaj,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Gimnazija Jesenice si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela. Svoje dosežke izmenjujemo z drugimi šolami v državi in mednarodno preko mednarodnih projektov COMENIUS Radio waves, Izobraževanje na daljavo, Rastem s knjigo, Znanost mladini, UNICEF, Moja prihodnost 2025, e-šolstvo, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja SIQ, MEPI,  Posodobitev gimnazijskih programov, Filmsko kulturo, Strategija uspešnega učenja in  Sporazumevanje v tujem jeziku. Program izvaja 41 članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

Shema organizacije zavoda >>>

2. ORGANI ZAVODA

SVET ŠOLE

Boštjan Modrijan – predsednik

RAVNATELJ

mag. Lidija Dornig

SVET STARŠEV

Lučka Žižek – predsednica

2.1 STROKOVNI ORGANI

 

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor Gimnazije Jesenice sestavljajo vsi strokovni

delavci šole

RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIKI PO ODDELKIH

1.A – Mirjam Martinuč Bernard

1.B – Milica Kos Tancar

1.E – Tina Mulec

1.Š – Žiga Konjar

2.A – Darja Svetina

2.B – Nada Legat

2.E – Matej Erjavec

2.Š – Roman Podlipnik

3.A – Renata Bok Zelenjak

3.B – Darja Šatej

3.C – Irena Oblak

3.Š – Bojana Martinčič

4.A – Nataša Kozelj

4.B – Marija Palovšnik

4.C – Jerneja Kučina

4.E – Ana Miler

4.Š – Boštjan Modrijan

MT – Nataša Adžič

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo  strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o

njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.

Aktiv učiteljev slovenščine
Aktiv učiteljev angleščine in italijanščine
Aktiv učiteljev nemščine
Aktiv učiteljev matematike

Aktiv učiteljev geografije in zgodovine
Aktiv učiteljev kemije in biologije

Aktiv učiteljev fizike in informatike
Aktiv učiteljev sociologije, filozofije in psihologije
Aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti

Aktiv učiteljev športne vzgoje

 

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

 

PRISTOJNA OSEBA

Ravnateljica:
mag. Lidija Dornig
Tel: (04) 5809 450
(04) 5809 456
e-pošta: ravnatelj@s-gimjes.kr.mss.edus.si

 

4. POVEZAVE  NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

 

– državni register predpisov

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html

http://www.uradni-list.si/main.cp2

 

– predpisi EU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm

 

 

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 

– Letni delovni načrt zavod za posamezno šolsko leto

– Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto

– Poročilo o delu za posamezno šolsko leto

– Finančni načrt za posamezno koledarsko leto

– Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto

 

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

1.        VPIS DIJAKOV V 1. LETNIK

2.        POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)

3.        NAPREDOVANJE UČITELJEV V NAZIVE IN DELAVCEV ŠOLE V PLAČNE RAZREDE

4.        IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

5.        VPIS DIJAKOV IZ DRUGIH ŠOL

6.        PREŠOLANJE DIJAKOV NA DRUGE ŠOLE

7.        OBRAVNAVE DIJAKOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI

8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod z njimi ne razpolaga.

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV

 

10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ   JAVNEGA ZNAČAJA

 • SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
 • PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
 • PRAVILNIK O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI NA GIMNAZIJI JESENICE
 • NAVODILA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
 • POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA
 • POSLOVNIK O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE JESENICE
 • PRAVILNIK O HIŠNEM REDU
 • URNIK
 • ŠOLSKA PUBLIKACIJA
 • KRONIKA GIMNAZIJE JESENICE
 • OSTALI INTERNI AKTI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI UREJA PODROČJE ŠOLSTVA

III.     NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

OPIS DOSTOPA

 

 • spletna stran: http://www.gimjes.si
 • fizična oblika: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, Jesenice

 

IV.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.        ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV

2.        ŠTEVILO MATURANTOV

3.        ŠTEVILO ZAPOSLENIH

4.       ŠOLSKI KOLEDAR

Dostopnost